Навигация

Акценти

Междинен отчет за степента на изпълнение на мерките от Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията 2016г.

Предоставяме пълния текст на Междинния отчет.

• Илюстрация

Заглавие на фото